6m-Bandplan IARU Region 1


50MHZ @DL    de:PE1MHO 14.02.00 05:58 365  4402 Bytes
6m Bandplan (.TXT)
*** Bulletin-ID: 16042_PE1MHO ***

Read: 7
Path: DB0SIF!DB0AIS!DB0ZDF!DB0GE!DB0PSC!DB0ACH!PI8JOP!PI8ZAA!PI8GCB!PI8DAZ
Sent: 000213/1138Z @:PI8DAZ.#TWE.NLD.EU #:29607 [Hengelo] FBB $:16042_PE1MHO

From: PE1MHO@PI8DAZ.#TWE.NLD.EU
To : 50MHZ@DL# Generated by: TstHWin v2.21b - Registered to PE1MHO
# On : 2000-02-13 12:05:07
# UTC: 2000-02-13 11:05:07       50MHz Region 1 bandplan , effective from 1/1/97

     É------------------------Ñ---------------------------------»
     º IARU Region 1 bandplan |       Usage        º
     Ç========================Å=================================¶
     º 50.000 X=       |                 º
     º    |        | 50.020 ==            º
     º    | CW      |      Beacons        º
     º    |        | 50.080 ==            º
     º    |        | 50.090 == CW activity centre  º
     º 50.100 \=       | 50.100 == DX WINDOW lower freq º
     º    |        |      DX WINDOW       º
     º    |        | 50.110 Intercontinental callingº
     º    | All _narrow_ |      DX WINDOW       º
     º    | band modes  | 50.130 == DX WINDOW upper freq º
     º    |        | 50.150 == SSB calling frequency º
     º    | SSB, CW, FSK | 50.185 == X-band working    º
     º    | modes     | 50.200 == SSB/CW MS ref. freq. º
     º 50.500 \=       |                 º
     º    |        | 50.510 == SSTV (AFSK)      º
     º    |        | 50.550 == FAX          º
     º    |        | 50.600 == RTTY (FSK)      º
     º    | All modes   | 50.620 ==            º
     º    |        |      Digital/Packet radio º
     º    |        | 50.750 ==            º
     º 51.000 \=       |                 º
     º    | All modes   | 51.210 ==            º
     º    |        |      Repeater input    º
     º    |        | 51.350 ==            º
     º    |        | 51.410 ==            º
     º    | FM      | 51.510 == FM calling frequency º
     º    |        | 51.590 ==            º
     º    |        | 51.610 ==            º
     º    |        |      Repeater output    º
     º    |        | 51.950 ==            º
     º 52.000 /=       |                 º
     È------------------------Ï---------------------------------¼

      NOTES:
     1) 50.110 MHz is the *INTERCONTINENTAL* DX calling frequency and
      should not be used for continental traffic at any time !
	  KEEP CLEAR OF 50.100 - 50.130 unless working DX OUTSIDE of
	  your own continent.

     2) Narrow bandwidth is 6 KHz or less. This precludes FM
      transmissions.

     3) Repeaters on 50 MHz in Europe have a spacing of 600 KHz.

     4) Simplex & Duplex FM channels are spaced at 20 KHz.

     ! Continental calling QRG changed from 50.200 MHz to 50.150 MHz
     ! MS ref. frequencies changed from 50.300 MHz and 50.350 MHz to
      50.200 MHz for both SSB and CW.

EOF       \|/
       %%%%%
      (~0^0~)  NCI #1485 G-QRP #2543 I-QRP #162 SixItalia #86
       <| |>   6M DXCC #247  QRP-Master #74  6M SSB WAIP #21
=========ooOO<| |>OOoo=======================================================
       <v>
  WOT says "I'm always looking for new WAIP provinces and WAIS squares!"


Zur deutschen Startseite | English homepage